dilluns, 9 de novembre de 2015

Treballadors públics i independència 1Units per a construir un país nou!
AMB LA INDEPENDÈNCIA...

Què passarà amb els treballadors públics estatals?
El nou estat català assumirà funcions en àmbits en els que actualment no té competències i, per tant, comptarà amb l’experiència dels professionals de l’Administració que avui treballen en les dependències catalanes de ministeris i organismes estatals.
La continuïtat i integració dels treballadors públics en la nova
administració està prevista. Estudis institucionals sobre el procés de transició cap a un nou Estat* contemplen la integració d’aquests professionals a l’administració catalana, sempre que així ho desitgin.
La Llei de Transitorietat que aprovarà el Parlament de Catalunya
garantirà que tot el personal al servei al servei de les Administracions
Públiques, inclosa l’estatal, mantinguin els seus drets i deures; la seguretat jurídica i el principi bàsic de la continuïtat dels serveis públics.
L’administració de la República Catalana necessitarà molts més efectius que els que té avui la Generalitat, per les noves competències i funcions que tindrà i perquè el percentatge d’empleats públics a Catalunya és molt baix en comparació amb els països del nostre entorn europeu. Aquest creixement serà perfectament assumible amb els nous recursos de que es disposarà. Als actuals funcionaris de l’Administració General de l’Estat, se’ls obriran oportunitats de promoció professional en una Administració en creixement, i participaran en la creació d’una Administració estatal moderna, àgil i eficaç.

Els treballadors públics estatals que ho desitgin seran decisius en
l’administració de la República Catalana!
Catalunya: nou estat. Comptem amb tu