dijous, 16 de març de 2017

PROGRÉS I BENESTAR

Article elaborat pel Comitè de Redacció del Gironès per la campanya Fem Futur.

Sovint, parlem de l’estat del benestar. Un terme abstracte i molt generalista, però... què volem dir amb “estat del benestar”? 

El sistema de pensions, la cobertura de l’atur, l’educació i la sanitat públiques, han estat els fonaments d’aquest estat del benestar, avui en perill a causa, o com a excusa, de la gran crisi mundial que ha dictat importants mesures d’austeritat que, en bona part, l’han començat a desmantellar.

La Catalunya del futur, no només ha de recuperar els nivells de benestar que hagi pogut perdre, sinó que els ha d’augmentar i millorar. Necessitem un nou model d’estat del benestar en què puguem incorporar prestacions bàsiques com les ajudes a la maternitat i la dependència i una política d’habitatge social com la que existeix en alguns països europeus. Caldrà disposar, també, de lleis que evitin els desnonaments i els talls de subministraments de serveis públics bàsics com l’aigua, el gas o l’electricitat.

El nou país que volem construir, la Catalunya del futur haurà d’assegurar, amb l’aplicació d’aquest nou model d’estat del benestar, que els drets socials més bàsics, com l’educació, la salut, l’habitatge el dret al treball, les pensions... arribin a tothom. El nou país, però, haurà de ser capaç d’anar molt més enllà, amb l’establiment d’una renda bàsica garantida per a tothom.

Des de fa deu anys, aquest país té plantejat un gran objectiu: oferir un futur de progrés a les noves generacions. Per aconseguir-ho només hi ha un camí: el de disposar de les millors eines polítiques i econòmiques que ens permetin garantir el progrés i el benestar de tots els ciutadans. NECESSITEM LA REPÚBLICA CATALANA:

1. Per poder destinar a l’educació tots els recursos que calen i garantir una escola de qualitat per a tots els alumnes.

2. Perquè els nostres nens i joves no siguin discriminats a l’hora de rebre ajudes i beques d’estudis.

3. Per poder finançar els llibres de text, el material informàtic i tot allò que sigui necessari per a desenvolupar els currículums.

4. Per poder formar i pagar els docents com es mereixen.

5. Per poder tenir unes bones instal·lacions escolars i no barracons i edificis sense reformar.

6. Per posar fi als problemes actuals derivats de les retallades causades per l’ofec de l’Estat espanyol a les finances de la Generalitat, com la reducció de plantilles i la supressió d’activitats.

7. Per gestionar la recaptació dels impostos que paguem i poder crear un sistema sanitari amb criteris de justícia, equitat, eficiència i qualitat. D’aquesta manera millorarà l’especialització i la tecnologia, disminuiran les llistes d’espera i assegurarem unes bones condicions laborals als excel·lents professionals de la salut que treballen a Catalunya. Tot això repercutirà en una millor qualitat assistencial

8. Per poder aprovar el Projecte de llei del Parlament d’accés universal a l’assistència sanitària, que estableix que tots els ciutadans de Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària pública a càrrec del Servei Català de la SalutCONSTRUÏM ENTRE TOTS LA REPÚBLICA CATALANA!


 Gironès per la independència
 Assemblea nacional catalana